Problems and prospects linked to studies of yeast biodiversity

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)56-67
  TijdschriftProc. of Asia-Pacific Myc. Conf.
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit