Production and consumption of tropical seagrass fields in eastern Indonesia measured with bell jars and microelectrodes

H.J. Lindeboom, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)181-190
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit