Productive and unproductive stress patterns in Brazilian Portuguese

B.J.H. Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2882 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-115
TijdschriftRevista Letras
Volume28
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit