Projections of the suprachiasmatic nucleus to stress-related areas in the rat hypothalamus: a light and electron microscopic study

R.M. Buijs, M. Markman, B. Nunes Cardoso, Y.X. Hou, S. Shin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

247 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-54
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume335
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit