Protein tyrosine phosphatases: regulatory mechanisms.

J. den Hertog, A. Ostman, F.D. Bohmer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Protein-tyrosine phosphatases are tightly controlled by various mechanisms, ranging from differential expression in specific cell types to restricted subcellular localization, limited proteolysis, post-translational modifications affecting intrinsic catalytic activity, ligand binding and dimerization. Here, we review the regulatory mechanisms found to control the classical protein-tyrosine phosphatases.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)831-847
TijdschriftFEBS Journal
Volume275
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Protein tyrosine phosphatases: regulatory mechanisms.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit