Protists as catalyzers of microbial litter breakdown and carbon cycling at different temperature regimes

Stefan Geisen (Co-auteur), Shunran Hu, Thomas Edison E. dela Cruz, G.F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Zoekresultaten