Protists as catalyzers of microbial litter breakdown and carbon cycling at different temperature regimes

Stefan Geisen (Co-auteur), Shunran Hu, Thomas Edison E. dela Cruz, G.F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Protists as catalyzers of microbial litter breakdown and carbon cycling at different temperature regimes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences