Putative myeloma precursor cells expressing 2,6 sialic acid modified antigens actually belong to the erythroid lineage

W.B. de Lau, J. Kuipers, P.J. Peters, H.M. Lokhorst, J.C. Clevers, B.J. Bast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-173
TijdschriftLeuk Res
Volume22
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit