Quantitative ecological responses for the water framework directive related to eutrophication and acidification of European lakes: Edited Journal

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)179-334
  TijdschriftAquatic Ecology
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit