Quantitative histochemical study on the influence of lactation and changing levels of gonadotropic hormones on rat supraoptic nucleus

D.F. Swaab, J.F. Jongkind, A.A. de Rijke-Arkenbout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1123-1126
TijdschriftEndocrinology
Volume89
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit