Quantity and the Three-Syllable WIndow in Dutch Word Stress

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
498 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftLanguage And Linguistics Compass
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit