Rain downpours affect survival and development of insect herbivores: the specter of climate change?

Cong Chen, Jeffrey A. Harvey, Arjen Biere, Rieta Gols (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)
171 Downloads (Pure)

Zoekresultaten