Rain downpours affect survival and development of insect herbivores: the specter of climate change?

Cong Chen, Jeffrey A. Harvey, Arjen Biere, Rieta Gols (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)
179 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rain downpours affect survival and development of insect herbivores: the specter of climate change?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences