Rat genetics: the next episode

B.M. Smits, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)

Samenvatting

More than a thousand quantitative trait loci (QTLs) relevant to many aspects of complex human disease have been identified in a wide range of rat inbred lines over the past few decades. With the complete rat genome available, it is now time for the next stage in rat genetic research: the identification and causal confirmation of underlying polymorphisms and genes. Recent developments in single nucleotide polymorphism-based genetic markers and technologies to manipulate the rat genome will undoubtedly be important tools in this next episode.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)232-240
TijdschriftTrends in Genetics
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rat genetics: the next episode'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit