Rat traps: filling the toolbox for manipulating the rat genome

R. van Boxtel, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The laboratory rat is rapidly gaining momentum as a mammalian genetic model organism. Although traditional forward genetic approaches are well established, recent technological developments have enabled efficient gene targeting and mutant generation. Here we outline the current status, possibilities and application of these techniques in the rat.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217
TijdschriftGenome Biology
Volume11
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rat traps: filling the toolbox for manipulating the rat genome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit