Rating of the lesions in senile dementia of the Alzheimer type: concordance between laboratories: a European multicentric study under the auspices of EURAGE

C. Duyckaerts, P. Delaere, J.J. Hauw, A.L. Abbamondi-Pinto, S. Sorbi, I. Allen, J.P. Brion, J. Flament-Durand, L. Duchen, J. Kauss, W. Schlote, J. Lowe, A. Probst, R. Ravid, D.F. Swaab, K. Renkawek, B. Tomlinson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)295-323
TijdschriftJournal of the Neurological Sciences
Volume97
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit