Real-time fMRI-based self-regulation of brain activation across different visual feedback presentations

Florian Krause, Caroline Benjamins, Michael Luhrs, Judith Eck, Quentin Noirhomme, Mona Rosenke, Sascha Brunheim, Bettina Sorger, R. Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
298 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-101
TijdschriftBrain-Computer Interfaces
Volume4
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit