Reassessing Cambodia’s Patronage System(s) and the End of Competitive Authoritarianism: Electoral Clientelism in the Shadow of Coercion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)497-518
TijdschriftPacific Affairs
Volume93
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit