Reassessment of Mycosphaerella spp. and their anamorphs occurring on Platanus

P.W. Crous, M. Corlett

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1523-1532
  TijdschriftCanadian Journal of Botany
  Volume76
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit