Recollections of a lost kingdom: The varied interactions between history and memory in South Sulawesi, Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1035-1060
TijdschriftMemory Studies
Volume14
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit