Reduced spontaneous but relatively normal deliberate vicarious representations in psychopathy.

H. Meffert, V. Gazzola, J.A. Den Boer, A.A.J. Bartels, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

182 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2550-2562
TijdschriftBrain: a journal of neurology
Volume136
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit