Redundant functions of TCF-1 and LEF-1 during T and NK cell development, but unique role of TCF-1 for Ly49 NK cell receptor acquisition

W. Held, J.C. Clevers, R. Grosschedl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1393-1398
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume33
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit