Referaten: over de schommelingen van insecten en vogelpopulaties in dennebossen I: L. Tinbergen. The natural control of insects in pinewoods. Factors influencing the intensity of predaton by songbirds. - II: L. Tinbergen & H. Klomp. The natural control of insects in pinewoods. Conditions for damping of Nicholson oscillations in parasite host systems

H.N. Kluijver

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  166 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)83-91
  TijdschriftArdea
  Volume49
  StatusGepubliceerd - 1961

  Citeer dit