Regional Planning in a Decentralised State: How Administrative Practices contributed to Consensus-Building in Sixteenth-Century Holland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

148 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)431-453
Aantal pagina's23
TijdschriftEnvironment and History
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit