Regulation of cyclic lipopeptide biosynthesis in pseudomonas fluorescens by the ClpP Protease

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1910-1923
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of Bacteriology
Volume191
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit