Rekken fan de kleasteropkomsten yn Fryslân oer it boekjier 1606/1607, opmakke troch Joannes Henrici [Rhala]

J.A. Mol, P. Nieuwland

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelAdministrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid
RedacteurenP.L.G. van der Meer, J.A. Mol, P. Nieuwland
Plaats van productieLeeuwarden
Pagina's35-153
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit