Relationship between the origin of european landraces and the level of partial resistance to wheat leaf rust

L.H.M. Broers, A.A. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  13 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-78
  TijdschriftPlant Breeding
  Volume113
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit