Relationships between plant traits, soil properties and carbon fluxes differ between monocultures and mixed communities in temperate grassland

J. De Long (Co-auteur), Benjamin G. Jackson, Anna Wilkinson, William J. Pritchard, S. Oakley, Kelly E. Mason, J.G. Stephan, N. Ostle, Desiree Johnson, Elizabeth M. Baggs, Richard D. Bardgett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

65 Citaten (Scopus)
127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Ecology
Volumein press
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit