Relative poverty as a determinant of migration: evidence from Poland

O. Stark, M. Micevska, J. Mycielski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

We explore the relationship between aggregate relative poverty and migration. We draw upon Polish regional data and use a measure of aggregate relative poverty that is functionally related to the Gini coefficient. We find that the Gini coefficient and migration are positively correlated, holding the population's per capita income constant.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-122
TijdschriftEconomics Letters
Volume103
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relative poverty as a determinant of migration: evidence from Poland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit