Religion, Class and Schooled Sexuality among Minangkabau Teenage Girls

L. Parker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit