Reproduction in Brattleboro rats with diabetes insipidus

K. Boer, G.J. Boer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

240 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273-280
TijdschriftJournal of Reproduction and Fertility
Volume61
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit