Responses of the ecological characteristics and antioxidant enzyme activities in Rotaria rotatoria to UV-B radiation

Lingyun Zhu, Rong Huang, Libin Zhou, Yilong Xi, Xianling Xiang* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Responses of the ecological characteristics and antioxidant enzyme activities in Rotaria rotatoria to UV-B radiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology