Restricted high level expression of Tcf-4 protein in intestinal and mammary gland epithelium

N. Barker, G. Huls, V. Korinek, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-35
TijdschriftAmerican Journal of Pathology
Volume154
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit