Restriction endonuclease analysis of DNA of Colletotrichum gloeosporioides causing citrus postbloom fruit drop disease in Brazil

E.E. Kuramae, Nilton Souza, Marcos Machado, Catalina Lopes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-200
TijdschriftFitopatologia Brasileira
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit