Rethinking the village in the Anthropocene: ‘the village’ as a site for innovation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-85
TijdschriftEtnofoor
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit