Retourmigratie en arbeidsmarktsucces van arbeidsmigranten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Downloads (Pure)

Samenvatting

De vraag of migranten bijdragen aan de economische groei van ons land speelt een sleutelrol in het migratiedebat. Het succes van immigranten op de arbeidsmarkt wordt meestal gemeten aan de hand van de arbeidsmarktpositie en de groei van hun inkomen tijdens het verblijf in het gastland.
Een groot deel van de arbeidsmigranten vertrekt weer uit ons land. Het is zeer waarschijnlijk dat de retourmigratie van arbeidsmigranten samenhangt met hun succes, arbeidsparticipatie en/of inkomen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In deze bijdrage ga ik in op de relatie tussen retourmigratie en arbeidsmarktsucces, en bespreek ik de verschillende theorieën en de resultaten van empirisch onderzoek op basis van de instroom van arbeidsmigranten tussen 1999 en 2007 in Nederland.
In alle empirische analyses is zowel de verblijfsduur van de migranten in Nederland als de tijd in de verschillende arbeidsmarkttoestanden gemodelleerd in termen van een hazard-model. In deze modellen is expliciet rekening gehouden met selectie-effecten, door de verschillende hazards onderling afhankelijk te laten zijn.
Het empirisch onderzoek laat zien dat retourmigratie van arbeidsmigranten in Nederland deels verklaard kan worden uit target-savers-gedrag, succesvolle migranten die snel weer vertrekken, en deels uit retourmigratiegedrag gebaseerd op verkeerde arbeidsmarktverwachtingen, migranten die vertrekken nadat ze werkloos worden of een lage loongroei ervaren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)205-218
TijdschriftTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jun. 2020

Citeer dit