Review essay: two books on Islamic terror [Review of: . Political Islam and violence in Indonesia; . Laskar Jihad]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit