review of Dmitri Levitin, Ancient Wisdom in the Age of the New Science. Histories of Philosophy in England, c. 1640-1700 (Cambridge: Cambridge University Press, 2015)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)287-291
TijdschriftHistory of Humanities
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2017

Citeer dit