[Review of: E. Feistner, G. Vollmann-Profe, M. Neecke (2007) Krieg im Visier. Bibelepik und Chronistik im Deutschen Orden als Modell korporativer Identitätsbildung]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)189-189
Aantal pagina's1
TijdschriftScriptorium
VolumeLXII-2008
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit