Review of: Grantley McDonald, Biblical Criticism in Early Modern Europe. Erasmus, the Johannine Comma, and Trinitarian Debate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1065-1067
Aantal pagina's3
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume70
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit