[Review of] Jozef IJsewijn Humanism in the Low Countries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1423-1425
TijdschriftRenaissance Quarterly
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit