[Review of: P. Breuker (1993) Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

150 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)167-172
TijdschriftDriemaandelijkse Bladen: Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit