Role of Thrips Omnivory and Their Aggregation Pheromone on Multitrophic Interactions Between Sweet Pepper Plants, Aphids, and Hoverflies

Teresa Vaello (Co-auteur), Ana Pineda, Ma Angeles Marcos-Garcia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer00240
TijdschriftFrontiers in Ecology and Evolution
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 jan. 2019

Citeer dit