Rolled up Bugis stories; Marriage advice and the tale of the parakeet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftReview of Indonesian and Malaysian Affairs
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit