Sacred Singularities: Crafting Royal Images in Present-Day Thailand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

524 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-68
TijdschriftThe Journal of Modern Craft
Volume5
Nummer van het tijdschrift(1)
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit