Sali A. Tagliamonte (2016). Making Waves. The Story of Variationist Sociolinguistics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-99
TijdschriftDutch Journal of Applied Linguistics
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit