Searching for adult stem cells in the intestine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)255-259
TijdschriftEMBO Molecular Medicine
Volume1
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit