Seasonal fluctuations in vertical distribution and breeding activity of a subtidal harpacticoid community in the Southern Bight, North Sea.

R. Huys, R.L. Herman, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)375-383
TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit