Seasonal succession of the main causal agents involved in black root rot of strawberries in the Western Cape

A. Botha, S. Denman, P.W. Crous, S.C. Lamprecht, M. Mazzola

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit