Seasonal trends in colonisation of Protea infructescences by Gondwanamyces and Ophiostoma spp.

F. Roets, L.L. Dreyer, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  29 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)307-311
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume71
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit